Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Detta gäller oavsett om det är ett privat bolag, ett kommunalt bostadsbolag eller en bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste fastighetsägaren åtgärda dem. Du som fastighetsägare med ett skyddsrum i fastigheten behöver tänka på detta:

Skyddsrum


Skyddsrum har förstärkta dörrar och väggar och speciell ventilation med luftsluss. I fredstid får rummen användas som vanliga lokaler, men ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet och det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumskontroll av ansvarig myndighet.

Så går tillsynen till


Tillsynen sker av en av certifierad skyddsrumssakkunnig som går igenom allt som berör skyddsrummet och dess funktion enligt en checklista fastställd av MSB. I samband med tillsynen behöver en representant från fastighetsägaren närvara med nycklar till berörda utrymmen. Innan tillsynen är det en bra idé att säkerställa att alla kontrollpunkter är tillgängliga och kontrollerbara. En del av de punkter som skall kontrolleras kan finnas i boendes källarförråd.

Utifrån kontrollantens rapport fattar MSB beslut om eventuella åtgärder som behöver göras. De meddelar sitt beslut till fastighetsägaren i form av ett föreläggande och denne brukar få 4–6 veckor på sig att utföra arbete och införskaffa utrustning. Kontrollanten återkommer sedan för att inspektera att åtgärderna är utförda enligt regelverket.