Statusbesiktning


Detta är en inventering av fastigheten, både bygg och installationerna besiktigas. En rapport upprättas efter inventeringen där status, slutsats, åtgärdsförslag samt kalkylerade kostnader redovisas baserat på inventeringen. 


På detta sätt kan du även få en tydlig bild av husets och takets generella status.


En statusbesiktning passar bra inför exempelvis ägarbyte eller större renoveringar